SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvolanie mimoradnej situácie

 19.06.2024

V spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí bola dňa 22.03.2024 v čase o 00.00 hod.

na území Banskobystrického kraja v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Zvolen, Žiar nad Hronom vyhlásená podľa §  13 ods. 2 Z. č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane

mimoriadna situácia – v prílohe Vám zasielam príkaz č. 2 prednostu Okresného úradu Banská Bystrica. Z dôvodu novelizácie zákona 42/1994 došlo k zmene definovania mimoriadnej udalosti v súvislosti s nežiaducim výskytom medveďa hnedého, ako aj opatreniami v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s touto mimoriadnou udalosťou. Z uvedeného dôvodu prednosta Okresného úradu Banská Bystrica odvoláva dňa 17. júna  2024 o 07:00 hod. mimoriadnu situáciu na území Banskobystrického kraja pre územie okresu Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Zvolen, Žiar nad Hronom v spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos).

 

V prílohe tohto e-mailu Vám posielam príkaz prednostu Okresného úradu č. 3, ktorým je uvedená mimoriadna situácia odvolaná.

 

 

Tiež Vás Vám chcem dať do pozornosti informáciu, že Národná rada SR dňa 21. 05. 2024 schválila dve vládne novely zákona, ktorými novelizovala aj zákon č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva, ktorých predkladateľom boli podpredseda vlády a minister životného prostredia SR a podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR. Zákony boli dňa 08. 06. 2024 vyhlásené v Zbierke zákonov a dňom vyhlásenia nadobudli účinnosť. 

 

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona v čl. II obsahuje novelizáciu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, a to ustanovením mimoriadnej udalosti v súvislosti s nežiaducim výskytom medveďa hnedého, ako aj opatreniami v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s touto mimoriadnou udalosťou. Vzhľadom na to, že pri výskyte a riešení situácie medveďa hnedého je potrebné postupovať aj v súčinnosti s inými subjektmi, navrhuje sa právna úprava, na základe ktorej bude Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oprávnené povoliť výnimku pre tieto subjekty, a to v prípade, ak je vyhlásená mimoriadna situácia.

 

V § 3 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „smogová situácia,1ba)“ vkladajú slová „nežiaduci výskyt medveďa hnedého,“.

 

V § 3 sa odsek 2 (definovanie, aké mimoriadnej udalosti predpokladajú vyhlásenie mimoriadnej situácie) sa dopĺňa o písmeno d) nežiaduci výskyt medveďa hnedého je mimoriadna udalosť, ktorá je vyhodnotená ako stav, ktorý predstavuje riziko ohrozenia života, zdravia alebo vzniku škôd na úrode, hospodárskych zvieratách alebo závažných škôd na majetku v súvislosti s výskytom medveďa hnedého na území, na ktorom je vyhlásená mimoriadna situácia.“.

 

V § 3b sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie: „f) na území, v ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s nežiaducim výskytom medveďa hnedého, nevytvárať a neudržiavať miesta, na ktoré sa vykladá návnada s cieľom prilákať medveďa hnedého; ak v čase vyhlásenia tejto mimoriadnej situácie sú vytvorené takéto miesta, príslušná obec alebo užívateľ poľovného revíru, v ktorom sa uvedené miesta nachádzajú, je povinný prijať také opatrenia, aby miesta, na ktorých bola vyložená návnada s cieľom prilákať medveďa hnedého, boli bez zbytočného odkladu odstránené.“

 

V súvislosti s vyššie uvedeným si Vás touto cestou dovoľujeme informovať o nasledujúcom postupe:

•         súčasne vyhlásené mimoriadne situácie v súvislosti s nežiaducim výskytom medveďa hnedého je nevyhnuté odvolať, keďže boli vyhlásené z dôvodu mimoriadnej udalosti živelná pohroma,

•         na územiach kde obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok stále pretrváva je potrebné vyhlásiť mimoriadnu situáciu podľa § 3 ods. 2 písm. d) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

 

K tejto novele bolo vyzvané Ministerstvom životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o súčinnosť (mapové podklady, inštrukcia k žiadostiam o výnimku) pri vykonávaní ustanovení a konštatujeme, že mapové podklady územia, ktoré mali byť poskytnuté z dôvodu vyznačenia hraníc pre vydávanie výnimiek v súčinnosti s územne príslušnými poľovníckymi združeniami sú stále v príprave Štátnou ochranou prírody SR a budú Vám distribuované bezodkladne od ich doručenia na sekciu krízového riadenia MV SR.

 

Ohľadom výnimiek na elimináciu medveďa hnedého, žiadosť o výnimku musí vykonať ten, kto má povolenie  tzn. poľovnícke združenie . Vzor žiadosti nie je aktuálne k dispozícii no podľa informácií ide o štandardnú žiadosť adresovanú na MŽP SR.

 

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Cieľom návrhu zákona je úprava vybraných ustanovení tak, aby bolo možné v čase mimoriadnych okolností zabezpečiť na vymedzenom území núdzové prevádzkovanie zariadení potrebných na výkon regulovanej činnosti, núdzové prevádzkovanie sústavy tepelných zaradení alebo ich časti.

V čl. II sa navrhuje, aby bolo možné za mimoriadnu situáciu považovať aj narušenie dodávok tepla a tým aktivovať civilnú ochranu obyvateľstva, ktoré by mohlo byť práve takouto situáciou najviac dotknuté.

 

V § 3 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „smogová situácia,1ba)“ vkladajú slová „narušenie dodávok tepla“.

 

 

Odbor krízového riadenia

varovacie a vyrozumievacie centrum | Okresný úrad Lučenec

 

https://infoweb.minv.sk/podpis/img/v4tmp.6db1ca66.png

 

Námestie republiky 26 | 984 36 Lučenec | Slovenská republika

tel.: 0961652170 | mobil: 0903 456897; 0904 216157

okr.lc@minv.sk | www.minv.

 


Zoznam aktualít: