SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Obecný úrad

Adresa úradu:
Obec Lehôtka
č. 23
985 11 Halič

Telefón: 047 / 439 23 46
E-mail: sekretariat@lehotka.sk, starosta@lehotka.sk

Starosta obce: Richard Laššan, Lehôtka č. 4 kontakt: 0905 270 431

Zamestnankyňa obecného úradu: Strečková Mária, Lučenec

Poslanci OZ:

  • Viktor Gergišák, Lehôtka č. 5 - Zástupca starostu
  • Ján Jančo, Lehôtka č. 11
  • Lucia Kanátová, Lehôtka č. 30
  • Renáta Kuchtová, Lehôtka č. 5
  • Anna Štulrajterová,Lehôtka č. 1

Kontrolórka obce Lehôtka 
Božena Ambróšová, Lehôtka č. 34

Kontaktné údaje zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov./GDPR/

Ing.Jozef Nosáľ,Ul.Š.Maliaka591/3, Revúca č.tel: +421 904 044 360, email: ncrcra@gmail.com

Starosta obce 

je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách.Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb.), v daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom (§la písm. b/ zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov). Starosta najmä:zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
a)vykonáva obecnú správu,
b)zastupuje obec navonok-vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
c)rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
d)uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné symboly,
e)podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.
Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom. Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v obecnej rade, ak je obecná rada zriadená, avšak uznesením obecnej rady nie je viazaný.

Poslanci OZ

Obecné zastupiteľstvo v Lehôtke je zastupiteľský zbor obce Lehôtka, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Lehôtka na štyri roky. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.Obecné zastupiteľstvo v Lehôtka má 5 poslancov.

Hlavná Kontrolórka

obce volí obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, na dobu šesť rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva činnosť : 1. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 2.Kontrolná činnosť podľa horeuvedeného zákona sa týka obecného úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou, ako aj právnických osôb, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. 3.Predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. 4.Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve. 5.Predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. 6.Predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. 7.Spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EU. 8.Vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon. 9.Vykonáva kontrolu ak o to požiada obecné zastupiteľstvo. 10.Zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. 11.Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadnuť do dokladov, ako aj do iných dokumentov v orzsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d, zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 12.Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi obce.