Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  

Zápis detí do MŠ v Haliči

 04.05.2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Halič oznamuje všetkým rodičom, že na základe odporučenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so vzniknutou situáciou, bude možné dieťa zapísať do tunajšej materskej školy na školský rok 2020/2021 jedným z nasledovných spôsobov:

1) manuálne, pričom vyplnenú prihlášku zašlú rodičia elektronicky (oskenovanú) na mailovú adresu materskej školy: skolkahalic@gmail.com,

2) manuálne, prostredníctvom papierovej prihlášky, ktorú si môže každý vytlačiť zo stránky školy a po vyplnení ju poslať na adresu školy: ZŠ s MŠ Halič, Družstevná 11, 98511 Halič a obálku označiť heslom „Zápis MŠ“, alebo (v prípade, že si ju príde vyzdvihnúť osobne a vyplní ju na mieste) ju nechá zástupkyni MŠ.

Prihlášku je potrebné čitateľne vyplniť (veľkým tlačeným písmom). Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak rodičia nemajú možnosť si prihlášku vytlačiť, budú si ju môcť vyzdvihnúť aj osobne u pani zástupkyne MŠ každý utorok a štvrtok v čase od 9:00 - 12:00. Prihlášky budú mať k dispozícii aj Obecné úrady v spádových obciach školy.

Podmienky prijatia:

  1. vyplnená a v termíne elektronicky alebo poštou doručená žiadosť o prijatie,
  2. dieťa do 31.8.2020 dovŕši 3 roky,
  3. dieťa má osvojené hygienické návyky (bez plienok, bez cumľa, ovláda samoobslužné činnosti)
  4. ak má dieťa špeciálne potreby, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Prednostne budú prijaté deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti zamestnaných rodičov!!!

Informácie pre rodičov:

Školné:

  • mesačný poplatok 11 EUR (z toho 3 EURÁ predstavuje triedny fond)
  • ročný poplatok ZRPŠ 15 EUR
  • Strava: cca 25 - 30 EUR

Zápis je potrebné urobiť v termíne od 30.4.2020 do 31.5.2020! Rozhodnutie o prijatí bude vydané do mesiaca odo dňa doručenia žiadosti.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár